×

Välkommen till Pixelvoice!

Pixelvoice

Pixelvoice villkor

Viktigt. Genom att använda tjänsten (så som den definieras nedan) godkänner du dessa allmänna användarvillkor. Om du inte godkänner de allmänna användarvillkoren enligt detta avtal ska du inte använda tjänsten. Vi ber dig därför noga läsa igenom dessa allmänna användarvillkor då de innehåller värdefull information om dina lagliga rättigheter och skyldigheter.

 

Inledning

Dessa Allmänna användarvillkor (nedan kallat ”Villkor” eller "Villkoren") reglerar din (nedan kallad ”Användare” och refererad till som ”du” eller ”dig”) tillgång till och användande av Pixelvoice ABs (Org. nr.: 559259–7453) (nedan kallad "Leverantören" och refererad till som "vi" eller "oss") applikationer så som ”Pixelvoice Webb” och/eller ”Pixelvoice App” och alla andra applikationer under varumärket Pixelvoice samt applikationernas innehåll, funktioner, programkod och tjänster (nedan kallat ”Applikationen” eller ”Tjänsterna”).

Tillsammans med Pixelvoice Integritetspolicy utgör detta ett bindande avtal mellan dig som Användare och oss som Leverantör.

Användaren och Leverantören är nedan gemensamt benämnda "Parterna" och var för sig som "Part".

Du godkänner att uppge korrekt, fullständig och aktuell information om dig själv i ditt Användarkonto (se definition nedan).

Du är ansvarig för alla handlingar som sker i Tjänsten under ditt Användarkonto (mailadress och lösenord). Därför är det av största vikt att du använder ett ”starkt” lösenord och håller ditt lösenord hemligt. Om du av någon anledning misstänker att ditt Användarkonto har eller kan användas av någon obehörig skall du omedelbart meddela Pixelvoice och ändra ditt lösenord. För att kontakta Pixelvoice använd kontaktinformationen under ”Kontakta oss” på vår hemsida Pixelvoice.se.

Om du laddar ned vår Applikation från Apple App Store så godkänner du Apple´s Licensed Application End User Agreement.

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra eller lägga till bestämmelserna i dessa villkor när som helst. I händelse av en väsentlig förändring meddela vi dig via e-post och/eller på vår webbplats och/eller i applikationen. Genom att fortsätta använda tjänsterna efter sådana ändringar, samtycker du till att vara bunden av sådana ändringar. Om du inte accepterar ändringarna skall du sluta använda Tjänsterna och avsluta ditt Abonnemang.

 

Godkännande av avtalsvillkor

För att ingå detta juridiskt bindande avtal med oss måste du vara minst 18 år. Genom att använda Applikationen intygar du att du är minst 18 år samt godkänner och förbinder dig att följa dessa Allmänna användarvillkor.

Du får enbart använda Applikationen i enlighet med dessa Villkor och gällande lagstiftning, och du får inte använda Applikationen på något sätt som orsakar oss eller tredje part skada.

Avtalstid: Dessa Villkor gäller under hela den tid som du använder Applikationen.

 

Definitioner

Nedanstående definitioner har följande innebörd i dessa Villkor:

Applikationen: Pixelvoice webbaserade system samt applikation för Apples operativsystem iOS.

Användare: Fysisk person som har ett användarkonto i Applikationen. För att kunna skapa ett användarkonto måste du vara 18 år eller äldre samt godkänner dessa Allmänna användarvillkor.

Användarkonto: Identitet i Applikationen som identifierar en Användare.

Abonnemang: Pixelvoice standardavtal som reglerar avtalsperiod, priser, betalningsmodell samt tillgång till Tjänsterna.

Pixelvoice-objekt: Det objekt du skapar i Applikationen genom att koppla olika attribut, såsom ljudinspelning, text, markör, med mera till en bild.

Data: All data som överförs av dig till oss via Tjänsterna när du använder Applikationen.

Samtliga referenser till begreppen "personuppgifter", "behandling" (av personuppgifter), "registrerade", "personuppgiftsbiträde", "personuppgiftsincident", "tillsynsmyndighet" och eventuella andra odefinierade termer som framgår i Villkoren/Avtalet ska ha samma mening och innebörd som framgår av definitionslistan i artikel 4 i GDPR.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-förordning).

SCC: Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010.

 

Om Applikationen

Du ansvarar för att inneha den utrustning, internetanslutning och programvaror som krävs för användande av Applikationen. Standardtaxor för datatrafik kan tillkomma vid användning av Applikationen.

Applikationen gör det möjligt för dig att skapa och lagra Pixelvoice-objekt samt dela Pixelvoice-objekt med andra personer.
För att kunna använda Pixelvoice App för Apples operativsystem iOS måste du dels ladda ned Appen Pixelvoice från ”App Store” och ha ett registrerat, aktivt Användarkonto i Pixelvoice Webb.

För att kunna skapa Pixelvoice-objekt med full funktionalitet kan Applikationen behöva få åtkomst till enhetens kamera och mikrofon. För att detta skall vara möjligt kan det krävas ditt aktiva godkännande. Kamera och mikrofon är endast aktiv under tiden Applikationen är öppen i förgrunden. Om du inte godkänner sådan åtkomst, kan du inte utnyttja tjänsten tillfullo och vissa av Applikationens funktioner kommer inte att fungera för dig.

Delning: Du kan dela Pixelvoice-objekt med andra personer på 3 sätt:

• Direkt delning – Varje Pixelvoice-objekt och/eller Album har en unik länk som du kan dela med andra personer. Dessa personer kan då ta del av ditt Pixelvoice-objekt och/eller Album.

• Delning i grupp – Pixelvoice-objekt och/eller Album kan delas i interna grupper. Endast de personer som ingår i gruppen kan ta del av ditt Pixelvoice-objekt och/eller Album.

• Publik delning – Pixelvoice-objekt och/eller Album kan delas i externa grupper. Ett Album kan direkt delas publikt. Genom att dela ett Pixelvoice-objekt och/eller Album publikt gör du samtliga Pixelvoice-objekt tillgängliga för alla med en internetanslutning.

Genom att dela Pixelvoice-objekt och/eller Album Publikt ger du Pixelvoice rätten att använda dessa i marknadsföringssyfte.

Kommentera: Genom Tjänsten har du möjlighet att kommentera andra användares Pixelvoice-objekt och/eller Album om användaren tillåter det. Du har också möjligheten att låta andra användare kommentera dina Pixelvoice-objekt och/eller Album. Kommentarerna kan vara av typen ljud och/eller text.

Inloggningsuppgifter: Du är ensamt ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter till Applikationen och ska hantera dem med sekretess. Vi har rätt att betrakta all användning av Applikationen som sker via ditt Användarkonto som behörig användning av dig. Om du misstänker intrång, försök till intrång eller att ditt användarkonto har missbrukats, ska du omedelbart ändra ditt lösenord och meddela Pixelvoice.

 

Betalning och priser

Applikationen innehåller både betalningsfria Tjänster och valbara Tjänster som du får betala för. Detta regleras via ett Abonnemang. Våra priser kan ändras över tid och vi förbehåller oss rätten att justera priset närhelst. Prisändringar påverkar dock aldrig en innevarande avtalsperiod utan träder i kraft först vid nästkommande avtalsperiod enligt ditt Abonnemang. Har du valt en eller flera betalningsbelagda Tjänster och betalningen inte kommit oss tillhanda inom föreskriven tid äger vi rätten att stänga av eller blockera ditt Användarkonto.

Missbruk och otillåten användning

Förbud mot delning av visst innehåll: Du ansvarar för att det som du registrerar i Applikationen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning. Du får inte använda Applikationen för att kommunicera eller publicera information som kan göra intrång i tredje parts rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, eller information som innehåller hotfulla, kränkande, rasistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag. Du får inte uppmana till kriminella handlingar genom Applikationen eller publicera annat material som inte är tillåtet enligt lag.

Förbud mot vissa typer av kommentarer: Du är ansvarig för att de Kommentarer, ljud och/eller text, du lämnar till andra Användares Pixelvoice-objekt och/eller Album inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning. Du får inte använda Kommentarer för att kommunicera eller publicera information som kan göra intrång i tredje parts rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, eller information som innehåller hotfulla, kränkande, rasistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag. Du får inte uppmana till kriminella handlingar genom Kommentarer eller publicera annat material som inte är tillåtet enligt lag.

Förbud mot skadlig kod med mera: Du får inte göra en egen kopia, installation eller liknande av Applikationen (varken själv eller genom tredje part). Du har inte heller rätt att tillhandahålla Applikationen för användning av tredje man, dekompilera eller på annat sätt försöka utröna mjukvarans funktion eller ”hacka” mjukvaran, introducera trojanska hästar, virus eller annan oönskad eller skadlig kod i programvaran eller Pixelvoice-objekt.

Brott mot användarvillkoren: Vi har alltid rätt att blockera och/eller avsluta ditt användarkonto om vi anser att du på något sätt missbrukar Applikationen. Om du bryter mot Villkoren, utgör det en form av missbruk av Applikationen. Vi har även rätt att blockera delningsfunktionen vid missbruk. Om du begår brott via Applikationen, har vi rätt att avsluta ditt användarkonto med omedelbar verkan samt rätt att göra en polisanmälan. Om vi blockerar och/eller avslutar ditt användarkonto på grund av ditt brott mot våra Villkor, ska du hålla oss fullt skadeslösa från krav eller anspråk som riktas mot oss från tredje part och du har inte rätt till någon ersättning eller kompensation från oss.

GDPR: Enligt gällande lagar poängterar vi vikten av att allt material som du publicerar skall vara enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) där bl.a. samtycke upprättats då bilder på enskilda, nu levande, individer publiceras.

Anmälan: Om du upptäcker brott mot dessa Villkor eller missbruk och vill anmäla ett Pixelvoice-objekt, kan det ske genom särskilt formulär på hemsidan pixelvoice.se/anmalan.

 

Immateriella rättigheter med mera

Äganderätt till Pixelvoice-objekt: Vi gör inget anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Pixelvoice-objekt eller dess innehåll. Du ger dock oss tillåtelse att använda Data på sätt som är förenliga med dessa Villkor och syftet med Applikationen samt i syfte att utveckla våra tjänster och Applikationen.

Inga rättigheter överlåtes: Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Applikationen, inkluderat, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. Vi får helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter till tredje part utan ditt godkännande. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Applikationen är upprättad och används, anses vara en del av Applikationen och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

Användarens ansvar

Skador: Du ansvarar för all skada eller förlust som du orsakar oss eller tredje part, exempelvis på grund av ditt brott mot dessa Villkor. Du är fullt ansvarig för dina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera. Du accepterar att du är fullt ersättningsskyldig för eventuella skadestånd som kan riktas mot dig eller oss vid sådana skador.

Innehåll i Pixelvoice-objekt: Du ansvarar för att se till att innehåll i Pixelvoice-objekt som du skapar inte strider mot upphovsrätt, immateriella rättigheter, gällande lagstiftning, tredje mans rättigheter eller dessa användarvillkor.

Data

Leverantörens användning av Data: Vi har rätt att använda statistiska Data från din användning av Applikationen, så som antal skapade Pixelvoice-objekt, lagringsutrymme, datatrafik m.m., för prissättning samt utveckling av Applikationen. Vi kommer inte att använda enstaka bilder, texter, ljudfiler eller liknande för andra syften än för att tillhandahålla Applikationen och dess funktioner i enlighet med dessa villkor.

 

Underhåll och support

Uppdateringar: Du accepterar att vi från tid till annan kan ge ut en uppdaterad version av Applikationen samt genomföra automatiska uppdateringar av Applikationen. Du samtycker härmed till alla sådana automatiska uppdateringar och att de vid var tid gällande Villkoren även gäller för uppdateringarna, nya funktioner, nya tjänster som lanseras i Applikationen eller liknande.

Avhjälpande: Applikationen uppdateras löpande och levereras i befintligt skick. Vi ger inga garantier avseende Applikationens lämplighet eller funktion. Det kan förekomma tekniska komplikationer och/eller störningar. Vi skall avhjälpa anmälda fel eller brister efter bästa förmåga och inom skälig tid.

Avbrott: Vi har rätt att stänga av tillgången till Applikationen om det är påkallat av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, utan att meddela dig om det. Bristande tillgång till Applikationen ger inte dig rätt till ersättning eller annan kompensation.

Elektronisk kommunikation: Du godkänner härmed att all kommunikation mellan oss relaterat till Applikationen får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post eller Applikationen.

 

Ansvarsbegränsning

Innehåll i Pixelvoice-objekt: Vi ansvarar inte för innehållet i Pixelvoice-objekt. Vi kan inte heller hållas ansvarig för om något innehåll i Pixelvoice-objekt strider mot upphovsrätt, immateriella rättigheter, tredje mans rättigheter, dessa Villkor, innehåller fel, brister eller liknande. Vi har rätt att ta bort innehåll som strider mot dessa villkor från Applikationen.

Friskrivning: All användning av Applikationen sker på din egen risk och av fri vilja. Vi friskriver oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för dig eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Applikationen, oavsett hur skadan uppstår, såvida inte annat följer av tvingande lag. Vi lämnar inga som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Genom att använda Applikationen accepterar du risken att utsättas för innehåll som är felaktigt, stötande, oanständigt eller på annat sätt olämpligt. Du avsäger dig härmed rätten att rikta någon form av krav eller rättigheter mot Pixelvoice med avseende på sådant innehåll.

 

Sparande av Data

Uppsägning: Om du väljer att avsluta ditt Användarkonto kan din Data finnas kvar hos oss under en rimlig tidsperiod för granskning eller i form av säkerhetskopior.

Borttag: Om du raderar Pixelvoice-objekt kan din Data finnas kvar hos oss under en rimlig tidsperiod för granskning eller i form av säkerhetskopior.

 
Tredje parts innehåll

Tjänsten kan innehålla länkar till eller flöden från andra webbplatser och/eller andra online-resurser som inte ägs eller drivs av oss och som vi inte har något ansvar för. Du samtycker härmed till att vi inte skall hållas ansvariga för sådant innehåll.

Force Majeure

Befrielsegrunder: Ingen av Parterna ska ersätta den andra Parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av ”force majeure”, såsom tex. men inte begränsat till, epidemi eller pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelser fullföljas på avtalat sätt.

 

Ändringar, tillägg med mera

Applikationen: Vi har rätt att fritt ändra Applikationens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela dig om det i förväg.

Tjänster: Vi förbehåller oss rätten att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya tjänster samt rätten att förändra utbudet av våra tjänster.

Bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav skulle befinnas ogiltig, ska det inte innebära att Villkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska bestämmelsen ifråga omformuleras i ljuset och syftet med den ogiltiga bestämmelsen och resterande delar ska vara fortsatt giltiga.

 

Tillämplig lag och tvist

Tillämplig lag: Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Tvist: Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand avgöras direkt mellan Parterna. Om tvisten inte kan lösas genom en intern förlikning mellan Parterna, ska tvisten slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Stockholm, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Pixelvoice villkor

VIKTIGT. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN (SÅ SOM DEN DEFINIERAS NEDAN) GODKÄNNER DU DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DE ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOREN ENLIGT DETTA AVTAL SKALL DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN. VI BER DIG DÄRFÖR NOGA LÄSA IGENOM DESSA ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR DÅ DE INNEHÅLLER VÄRDEFUL INFORMATION OM DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

Välkommen till Pixelvoice! Med Pixelvoice sparar du värdefulla minnen och information till dina bilder genom att lagra ljudinspelningar direkt till bilden. Låt bilden tala!

Inledning

Dessa Allmänna användarvillkor (nedan kallat ”Villkor” eller "Villkoren") reglerar din (nedan kallad ”Användare” och refererad till som ”du” eller ”dig”) tillgång till och användande av Pixelvoice ABs (Org. nr.: 559259–7453) (nedan kallad "Leverantören" och refererad till som "vi" eller "oss") applikationer så som ”Pixelvoice Webb” och/eller ”Pixelvoice App” och alla andra applikationer under varumärket Pixelvoice samt applikationernas innehåll, funktioner, programkod och tjänster (nedan kallat ”Applikationen” eller ”Tjänsterna”).

Tillsammans med Pixelvoice Integritetspolicy utgör detta ett bindande avtal mellan dig som Användare och oss som Leverantör.

Användaren och Leverantören är nedan gemensamt benämnda "Parterna" och var för sig som "Part".

Du godkänner att uppge korrekt, fullständig och aktuell information om dig själv i ditt Användarkonto (se definition nedan).

Du är ansvarig för alla handlingar som sker i Tjänsten under ditt Användarkonto (mailadress och lösenord). Därför är det av största vikt att du använder ett ”starkt” lösenord och håller ditt lösenord hemligt. Om du av någon anledning misstänker att ditt Användarkonto har eller kan användas av någon obehörig skall du omedelbart meddela Pixelvoice och ändra ditt lösenord. För att kontakta Pixelvoice använd kontaktinformationen under ”Kontakta oss” på vår hemsida Pixelvoice.se.

Om du laddar ned vår Applikation från Apple App Store så godkänner du Apple´s Licensed Application End User Agreement.

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra eller lägga till bestämmelserna i dessa villkor när som helst. I händelse av en väsentlig förändring meddela vi dig via e-post och/eller på vår webbplats och/eller i applikationen. Genom att fortsätta använda tjänsterna efter sådana ändringar, samtycker du till att vara bunden av sådana ändringar. Om du inte accepterar ändringarna skall du sluta använda Tjänsterna och avsluta ditt Abonnemang.

Godkännande av avtalsvillkor

För att ingå detta juridiskt bindande avtal med oss måste du vara minst 18 år. Genom att använda Applikationen intygar du att du är minst 18 år samt godkänner och förbinder dig att följa dessa Allmänna användarvillkor.

Du får enbart använda Applikationen i enlighet med dessa Villkor och gällande lagstiftning, och du får inte använda Applikationen på något sätt som orsakar oss eller tredje part skada.

Avtalstid: Dessa Villkor gäller under hela den tid som du använder Applikationen.

Definitioner

Nedanstående definitioner har följande innebörd i dessa Villkor:

Applikationen: Pixelvoice webbaserade system samt applikation för Apples operativsystem iOS.

Användare: Fysisk person som har ett användarkonto i Applikationen. För att kunna skapa ett användarkonto måste du vara 18 år eller äldre samt godkänner dessa Allmänna användarvillkor.

Användarkonto: Identitet i Applikationen som identifierar en Användare.

Abonnemang: Pixelvoice standardavtal som reglerar avtalsperiod, priser, betalningsmodell samt tillgång till Tjänsterna.

Pixelvoice-objekt: Det objekt du skapar i Applikationen genom att koppla olika attribut, såsom ljudinspelning, text, markör, med mera till en bild.

Data: All data som överförs av dig till oss via Tjänsterna när du använder Applikationen.

Samtliga referenser till begreppen "personuppgifter", "behandling" (av personuppgifter), "registrerade", "personuppgiftsbiträde", "personuppgiftsincident", "tillsynsmyndighet" och eventuella andra odefinierade termer som framgår i Villkoren/Avtalet ska ha samma mening och innebörd som framgår av definitionslistan i artikel 4 i GDPR.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-förordning).

SCC: Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010.

Om Applikationen

Du ansvarar för att inneha den utrustning, internetanslutning och programvaror som krävs för användande av Applikationen. Standardtaxor för datatrafik kan tillkomma vid användning av Applikationen.

Applikationen gör det möjligt för dig att skapa och lagra Pixelvoice-objekt samt dela Pixelvoice-objekt med andra personer.
För att kunna använda Pixelvoice App för Apples operativsystem iOS måste du dels ladda ned Appen Pixelvoice från ”App Store” och ha ett registrerat, aktivt Användarkonto i Pixelvoice Webb.

För att kunna skapa Pixelvoice-objekt med full funktionalitet kan Applikationen behöva få åtkomst till enhetens kamera och mikrofon. För att detta skall vara möjligt kan det krävas ditt aktiva godkännande. Kamera och mikrofon är endast aktiv under tiden Applikationen är öppen i förgrunden. Om du inte godkänner sådan åtkomst, kan du inte utnyttja tjänsten tillfullo och vissa av Applikationens funktioner kommer inte att fungera för dig.

Delning: Du kan dela Pixelvoice-objekt med andra personer på 3 sätt:

• Direkt delning – Varje Pixelvoice-objekt och/eller Album har en unik länk som du kan dela med andra personer. Dessa personer kan då ta del av ditt Pixelvoice-objekt och/eller Album.

• Delning i grupp – Pixelvoice-objekt och/eller Album kan delas i interna grupper. Endast de personer som ingår i gruppen kan ta del av ditt Pixelvoice-objekt och/eller Album.

• Publik delning – Pixelvoice-objekt och/eller Album kan delas i externa grupper. Ett Album kan direkt delas publikt. Genom att dela ett Pixelvoice-objekt och/eller Album publikt gör du samtliga Pixelvoice-objekt tillgängliga för alla med en internetanslutning.

Genom att dela Pixelvoice-objekt och/eller Album Publikt ger du Pixelvoice rätten att använda dessa i marknadsföringssyfte.

Kommentera: Genom Tjänsten har du möjlighet att kommentera andra användares Pixelvoice-objekt och/eller Album om användaren tillåter det. Du har också möjligheten att låta andra användare kommentera dina Pixelvoice-objekt och/eller Album. Kommentarerna kan vara av typen ljud och/eller text.

Inloggningsuppgifter: Du är ensamt ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter till Applikationen och ska hantera dem med sekretess. Vi har rätt att betrakta all användning av Applikationen som sker via ditt Användarkonto som behörig användning av dig. Om du misstänker intrång, försök till intrång eller att ditt användarkonto har missbrukats, ska du omedelbart ändra ditt lösenord och meddela Pixelvoice.

Betalning och priser

Applikationen innehåller både betalningsfria Tjänster och valbara Tjänster som du får betala för. Detta regleras via ett Abonnemang. Våra priser kan ändras över tid och vi förbehåller oss rätten att justera priset närhelst. Prisändringar påverkar dock aldrig en innevarande avtalsperiod utan träder i kraft först vid nästkommande avtalsperiod enligt ditt Abonnemang. Har du valt en eller flera betalningsbelagda Tjänster och betalningen inte kommit oss tillhanda inom föreskriven tid äger vi rätten att stänga av eller blockera ditt Användarkonto.

Missbruk och otillåten användning

Förbud mot delning av visst innehåll: Du ansvarar för att det som du registrerar i Applikationen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning. Du får inte använda Applikationen för att kommunicera eller publicera information som kan göra intrång i tredje parts rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, eller information som innehåller hotfulla, kränkande, rasistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag. Du får inte uppmana till kriminella handlingar genom Applikationen eller publicera annat material som inte är tillåtet enligt lag.

Förbud mot vissa typer av kommentarer: Du är ansvarig för att de Kommentarer, ljud och/eller text, du lämnar till andra Användares Pixelvoice-objekt och/eller Album inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning. Du får inte använda Kommentarer för att kommunicera eller publicera information som kan göra intrång i tredje parts rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, eller information som innehåller hotfulla, kränkande, rasistiska, homofobiska, hatiska eller pornografiska inslag. Du får inte uppmana till kriminella handlingar genom Kommentarer eller publicera annat material som inte är tillåtet enligt lag.

Förbud mot skadlig kod med mera: Du får inte göra en egen kopia, installation eller liknande av Applikationen (varken själv eller genom tredje part). Du har inte heller rätt att tillhandahålla Applikationen för användning av tredje man, dekompilera eller på annat sätt försöka utröna mjukvarans funktion eller ”hacka” mjukvaran, introducera trojanska hästar, virus eller annan oönskad eller skadlig kod i programvaran eller Pixelvoice-objekt.

Brott mot användarvillkoren: Vi har alltid rätt att blockera och/eller avsluta ditt användarkonto om vi anser att du på något sätt missbrukar Applikationen. Om du bryter mot Villkoren, utgör det en form av missbruk av Applikationen. Vi har även rätt att blockera delningsfunktionen vid missbruk. Om du begår brott via Applikationen, har vi rätt att avsluta ditt användarkonto med omedelbar verkan samt rätt att göra en polisanmälan. Om vi blockerar och/eller avslutar ditt användarkonto på grund av ditt brott mot våra Villkor, ska du hålla oss fullt skadeslösa från krav eller anspråk som riktas mot oss från tredje part och du har inte rätt till någon ersättning eller kompensation från oss.

GDPR: Enligt gällande lagar poängterar vi vikten av att allt material som du publicerar skall vara enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) där bl.a. samtycke upprättats då bilder på enskilda, nu levande, individer publiceras.

Anmälan: Om du upptäcker brott mot dessa Villkor eller missbruk och vill anmäla ett Pixelvoice-objekt, kan det ske genom särskilt formulär på hemsidan pixelvoice.se/anmalan.

Immateriella rättigheter med mera

Äganderätt till Pixelvoice-objekt: Vi gör inget anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Pixelvoice-objekt eller dess innehåll. Du ger dock oss tillåtelse att använda Data på sätt som är förenliga med dessa Villkor och syftet med Applikationen samt i syfte att utveckla våra tjänster och Applikationen.

Inga rättigheter överlåtes: Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Applikationen, inkluderat, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. Vi får helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter till tredje part utan ditt godkännande. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Applikationen är upprättad och används, anses vara en del av Applikationen och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

Användarens ansvar

Skador: Du ansvarar för all skada eller förlust som du orsakar oss eller tredje part, exempelvis på grund av ditt brott mot dessa Villkor. Du är fullt ansvarig för dina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera. Du accepterar att du är fullt ersättningsskyldig för eventuella skadestånd som kan riktas mot dig eller oss vid sådana skador.

Innehåll i Pixelvoice-objekt: Du ansvarar för att se till att innehåll i Pixelvoice-objekt som du skapar inte strider mot upphovsrätt, immateriella rättigheter, gällande lagstiftning, tredje mans rättigheter eller dessa användarvillkor.

Data

Leverantörens användning av Data: Vi har rätt att använda statistiska Data från din användning av Applikationen, så som antal skapade Pixelvoice-objekt, lagringsutrymme, datatrafik m.m., för prissättning samt utveckling av Applikationen. Vi kommer inte att använda enstaka bilder, texter, ljudfiler eller liknande för andra syften än för att tillhandahålla Applikationen och dess funktioner i enlighet med dessa villkor.

Underhåll och support

Uppdateringar: Du accepterar att vi från tid till annan kan ge ut en uppdaterad version av Applikationen samt genomföra automatiska uppdateringar av Applikationen. Du samtycker härmed till alla sådana automatiska uppdateringar och att de vid var tid gällande Villkoren även gäller för uppdateringarna, nya funktioner, nya tjänster som lanseras i Applikationen eller liknande.

Avhjälpande: Applikationen uppdateras löpande och levereras i befintligt skick. Vi ger inga garantier avseende Applikationens lämplighet eller funktion. Det kan förekomma tekniska komplikationer och/eller störningar. Vi skall avhjälpa anmälda fel eller brister efter bästa förmåga och inom skälig tid.

Avbrott: Vi har rätt att stänga av tillgången till Applikationen om det är påkallat av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, utan att meddela dig om det. Bristande tillgång till Applikationen ger inte dig rätt till ersättning eller annan kompensation.

Elektronisk kommunikation: Du godkänner härmed att all kommunikation mellan oss relaterat till Applikationen får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post eller Applikationen.

Ansvarsbegränsning

Innehåll i Pixelvoice-objekt: Vi ansvarar inte för innehållet i Pixelvoice-objekt. Vi kan inte heller hållas ansvarig för om något innehåll i Pixelvoice-objekt strider mot upphovsrätt, immateriella rättigheter, tredje mans rättigheter, dessa Villkor, innehåller fel, brister eller liknande. Vi har rätt att ta bort innehåll som strider mot dessa villkor från Applikationen.

Friskrivning: All användning av Applikationen sker på din egen risk och av fri vilja. Vi friskriver oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för dig eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Applikationen, oavsett hur skadan uppstår, såvida inte annat följer av tvingande lag. Vi lämnar inga som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Genom att använda Applikationen accepterar du risken att utsättas för innehåll som är felaktigt, stötande, oanständigt eller på annat sätt olämpligt. Du avsäger dig härmed rätten att rikta någon form av krav eller rättigheter mot Pixelvoice med avseende på sådant innehåll.

Sparande av Data

Uppsägning: Om du väljer att avsluta ditt Användarkonto kan din Data finnas kvar hos oss under en rimlig tidsperiod för granskning eller i form av säkerhetskopior.

Borttag: Om du raderar Pixelvoice-objekt kan din Data finnas kvar hos oss under en rimlig tidsperiod för granskning eller i form av säkerhetskopior.

Tredje parts innehåll

Tjänsten kan innehålla länkar till eller flöden från andra webbplatser och/eller andra online-resurser som inte ägs eller drivs av oss och som vi inte har något ansvar för. Du samtycker härmed till att vi inte skall hållas ansvariga för sådant innehåll.

Force Majeure

Befrielsegrunder: Ingen av Parterna ska ersätta den andra Parten för skada eller ekonomiska förluster som uppstått på grund av ”force majeure”, såsom tex. men inte begränsat till, epidemi eller pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelser fullföljas på avtalat sätt.

Ändringar, tillägg med mera

Applikationen: Vi har rätt att fritt ändra Applikationens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela dig om det i förväg.

Tjänster: Vi förbehåller oss rätten att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya tjänster samt rätten att förändra utbudet av våra tjänster.

Bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav skulle befinnas ogiltig, ska det inte innebära att Villkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska bestämmelsen ifråga omformuleras i ljuset och syftet med den ogiltiga bestämmelsen och resterande delar ska vara fortsatt giltiga.

Tillämplig lag och tvist

Tillämplig lag: Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Tvist: Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand avgöras direkt mellan Parterna. Om tvisten inte kan lösas genom en intern förlikning mellan Parterna, ska tvisten slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Stockholm, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Kontakt

Sociala Medier

Facebook

Alla rättigheter reserverade © 2024
Cookies | Sidkarta | Sök
Hemsida utvecklad i Yodo CMS

Appen

Om appen
App Store
Google Play

Kontakt

Kontaktinfo
+46 (0)70 869 25 00
Info@pixelvoice.se
FAQ

Appen

Om appen
App Store
Google Play

Sociala Medier

FacebookInstagram Linkedin Youtube

Alla rättigheter reserverade © 2024 | Cookies | integritetspolicy | Sidkarta | Sök | Yodo CMS

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga